Với nỗ lực nhằm giúp nhiều người tiếp cận các tài liệu giảng dạy Kinh thánh tốt, những bài giảng của mục sư David và các nguồn tải liệu khác được lưu trữ trực tuyến với các ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi khuyến khích các bạn sử dụng những nguồn tài liệu nầy với mục đích môn đồ hóa trên toàn thế giới.

trang mạng

www.radical.net

Diễn giả

Tiến sĩ David Platt

Tổ chức phụ huynh

Radical