ఒక వ్యక్తి వంట పుస్తకంలో వంటలు చేసే పద్ధతుల పట్ల ఆసక్తి కలిగివున్నా పస్తులుండి చచ్చిపోయినట్లు ఒక వ్యక్తి విజయవంతమైన జీవితం కొరకు బైబిలులోని పద్ధతుల పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నప్పటికిని ఆధ్యాత్మికంగా పొషణలేమిగలవాడై ఉండవచ్చును. ఫుడ్ ఫర్ ఫెయిత్ అన్నది దేవుని వాక్యమును మీ చేతినుండి తలకు - తలనుండి హృదయానికి చేరేలా జీర్ణం చేసుకోడానికి సహాయకరంగా వ్రాయబడిన బైబిలు చేతి పుస్తకము.

ప్రసంగికులు

దేవుని కొరకు మీ అన్వేషణ

మాతృ సంస్థ

Cross Currents International Ministries

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign Up for our Newsletter

అందుబాటులో నున్న తాజా విశేషాలు వార్తలు శక్తివంతమైన, విశ్వవ్యాప్త క్రైస్తవ స్వరాల ద్వారా అందించబడిన ప్రేరణాత్మక సందేశాలు మరియు బైబిలు వాక్య బోధన

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు