ഭൂത ബാധിതനായ മനുഷ്യന്‍

നിക്കോദേമോസ്

കിണറ്റിങ്കലെ സ്ത്രീ

നല്ല ശമര്യക്കാരന്‍

ആയ്യായിരം പേര്‍ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു

ജനനം മുതല്‍ അന്ധനായവന്‍

മഗ്ദലന മറിയം

പുരുഷാരത്തില്‍ ഒരുവന്‍

വ്യഭിചാരിണിയായ സ്ത്രീ

പെസഹാ - അവസാന അത്താഴം

ക്രൂശീകരണം - പുനരുത്ഥാനം