దేవుడు మనుష్యుల హృదయాలలో నిత్యత్వాన్ని ఉంచాడని బైబిలు చెప్తున్నది. ఇంకా ఇలా చెప్పబడింది. కాబట్టి మనిషి నిత్యత్వం కొరకు చేయబడ్డాడు గనుక కాలసంబంధమైన విషయాలు పూర్తిగా మరియు శాశ్వతంగా తృప్తిపర్చవు.అంతులేని ఖాళీతనం ఉన్నది. దానిని దేవుడొక్కడే పూడ్చగలడు.

ప్రసంగికులు

దేవుని కొరకు మీ అన్వేషణ

మాతృ సంస్థ

Cross Currents International Ministries

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign Up for our Newsletter

అందుబాటులో నున్న తాజా విశేషాలు వార్తలు శక్తివంతమైన, విశ్వవ్యాప్త క్రైస్తవ స్వరాల ద్వారా అందించబడిన ప్రేరణాత్మక సందేశాలు మరియు బైబిలు వాక్య బోధన

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు