Những Yếu Cần Cho Đời Sống Cơ Đốc

Khóa học này cung cấp những bài học về một loạt các chủ đề Cơ Đốc cần yếu. Điều này sẽ được các tín nhân Đấng Christ mới quan tâm đặc biệt và sẽ trang bị họ đầu phục thẩm quyền của Chúa Jêsus Christ trong mọi việc, tăng trưởng trở nên càng giống Chúa càng hơn, vâng phục, gia tăng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và Lời của Ngài, phục vụ những người khác trong tình yêu thương, và mở mang Hội Thánh thông qua công tác truyền bá Phúc Âm và môn đệ hóa.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu