ਵਚਨ ਦਾ ਜਨ਼ਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ Public Reading of Scripture

ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਵਚਨਦਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA…ਹੋਰ ਪੜੋ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 21-28 Acts 21-28

ਸਾਡੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸਨੂੰ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 13-20 Acts 13-20

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ- ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ! #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 8-12 Acts 8-12

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 8-12 ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿ. 1-7 Acts 1-7

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ: ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਯਿਸੂ, ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਰਸੂਲਾਂਦੇਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 24 Luke 24

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੂਕਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਅ ਉੱਠੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਲਟਾ-ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੰਡ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 19-23 Luke 19-23

ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 19-23 ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 9-19 Luke 9-19

ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 3-9 Luke 3-9

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜ-ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲੜੀ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ - ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿ. 1-2 Luke 1-2

ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜ-ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਮਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA