ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ੧ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1 Corinthians

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Soluti…ਹੋਰ ਪੜੋ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਰੋਮੀਆਂ ੫-੧੬ Romans 5-16

ਰੋਮੀਆਂ 5-16 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਰੋਮੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਰੋਮੀਆਂ ੧-੪ Romans 1-4

ਰੋਮੀਆਂ 1-4 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਰੋਮੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ:ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧੩-੨੮ Acts 13-28

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13-28 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੂਕਾ ੧੦-੨੪ Luke 10-24

ਲੂਕਾ 10-24 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਲੂਕਾ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਲੂਕਾ ੧-੯ Luke 1-9

ਲੂਕਾ 1-9 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਲੂਕਾ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮੱਤੀ ੧੪-੨੮ Matthew 14-28

ਮੱਤੀ 14-28 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਮੱਤੀ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਵਾਂ ਨੇਮ New Testament

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ l ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ੧-੧੨ Acts 1-12

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 1-12 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਯੂਹੰਨਾ ੧-੧੨ John 1-12

ਯੂਹੰਨਾ 1-2 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਯੂਹੰਨਾ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਯੂਹੰਨਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਮਰਕੁਸ Mark

ਮਰਕੁਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੈ l ਮਰਕੁਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ l #BibleProject #ਬਾਈਬਲ #ਮਰਕੁਸ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA