" پذیرفتن زندگی جدید" شامل تعالیم اشیک آبلا، بانوی ترک هست که شفا و آزادی را در پیغام نجات بخش عیسی مسیح پیدا کرده. ایشیک از تجربه هایش از تبدیل شدن، با اعتماد به وفاداری و محبت بی پایان خدا که در کتاب مقدس بر ما آشکار شده، برای ما صحبت می کند. او پیشنهادات و نصیحت های منطقی و عملی برای دیگران، یعنی زنان و مردانی که مشتاق تکامل، شادی و هدفمند بودن در زندگی هایشان هستند، دارد.

وب‌سایت

isikabla.com

واعظین

شرح بیوگرافی

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است