• ప్రియమైనవాటికి చేర్చుము

త్రూ ద బైబిల్ అన్నది విశ్వవ్యాప్తంగా 100 కంటె ఎక్కువ భాషలు మరియు వాడుక భాషలలో ప్రసారం చేస్తూ అద్భుతమైన బైబిలు ఉపదేశ పరిచర్యను చేస్తున్నది.మా పరిచర్య డా.వెర్నన్ మాగ్గీ గారు అనుసరించిన సామాన్యమైన మరియు అదేవిధమైన పరిచర్య: సర్వ లోకానికి సంపూర్ణ వాక్యం అందించుట.

వెబ్ సైట్

twr.org

ప్రసంగికులు

దైవజనులు ఆర్. ఆర్. కె. మూర్తి

మాతృ సంస్థ

త్రూ ద బైబిల్

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

అందుబాటులో నున్న తాజా విశేషాలు వార్తలు శక్తివంతమైన, విశ్వవ్యాప్త క్రైస్తవ స్వరాల ద్వారా అందించబడిన ప్రేరణాత్మక సందేశాలు మరియు బైబిలు వాక్య బోధన

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు