• ప్రియమైనవాటికి చేర్చుము

త్రూ ద బైబిల్ అన్నది విశ్వవ్యాప్తంగా 100 కంటె ఎక్కువ భాషలు మరియు వాడుక భాషలలో ప్రసారం చేస్తూ అద్భుతమైన బైబిలు ఉపదేశ పరిచర్యను చేస్తున్నది.మా పరిచర్య డా.వెర్నన్ మాగ్గీ గారు అనుసరించిన సామాన్యమైన మరియు అదేవిధమైన పరిచర్య: సర్వ లోకానికి సంపూర్ణ వాక్యం అందించుట.

వెబ్ సైట్

twr.org

ప్రసంగికులు

దైవజనులు ఆర్. ఆర్. కె. మూర్తి

మాతృ సంస్థ

త్రూ ద బైబిల్