થ્રુ ધ બાઈબલ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાયેલ બાઈબલનું શિક્ષણ આપતી સેવા છે જે 100 કરતા વધારે ભાષાઓ અને બોલીઓમાં વિશ્વભરમાં પ્રસારિત થાય છે. અમારો ધ્યેય સરળ અને ડૉ. મેક્ગીએ અપનાવેલ ધ્યેયના જેવો છે : સમગ્ર વિશ્વ સુધી સંપૂર્ણ વચનને લઈ જવું.

વેબસાઇટ

twr.org

પિતૃ સંગઠન

Thru The Bible (TTB)