• ’விருப்பமானவைகள்’ பகுதியுடன் சேர்த்துக்கொள்

உலகமெங்கிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் மற்றும் பேச்சு வழக்குகளில் ஒலிபரப்பாகும் வேத ஆராய்ச்சி என்பது உலகம் முழுவதற்குமான வேத போதனையாகும். முழு உலகிற்கும் தேவனுடைய முழு வார்த்தையையும் எடுத்துச் செல்லும் டாக்டர். மெக் கீ-ன் எளிய ஊழியமே எமது ஊழியமாகும்.

இணையதளம்

twr.org

தாய் ஸ்தாபனம்

வேத ஆராய்ச்சி

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign Up for our Newsletter

உலகின் தலைசிறந்த கிறிஸ்தவ செய்தியாளர்களின் பரவசமூட்டும் பிரசங்கங்கள் , வேத போதனைகள் , செய்திகள் போன்றவற்றை புதுப்பிக்க அனுகுதல்

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை