હિબ્રૂઓને પત્ર 2:9-11

હિબ્રૂઓને પત્ર 2:4-8

હિબ્રૂઓને પત્ર 2:1-3

હિબ્રૂઓને પત્ર 1:7-14

હિબ્રૂઓને પત્ર 1:4-6

હિબ્રૂઓને પત્ર 1:1-3

હિબ્રૂઓને પત્ર ઓળખાણ

દાનિયેલ 12:5-13

દાનિયેલ 12:2-4

દાનિયેલ 11:40-12:1

દાનિયેલ 11:28-39