Zolakwa ziwiri zomwe zinapezetsa tsoka Babulo.

Zifukwa zitatu zoyamba kubweretsa tsoka pa Babulo

Makhalidwe a dziko ndi makhalidwe a chikhulupiriro

Kusamvetsa, zolingira, zizolowezi, ndi chipiliro cha mneneri

Funso lachiwiri la Habakuku

Kupitiliza kuona yankho la Mulungu

Funso loyamba la Habakuku ndi yankho la Mulungu

Kuona chithunzi cha buku lonseli

Machimo ya Ninive ndiwo adamugwetsa m’chionongeko

Kodi dziko lathu/mtundu wathu ukufanana ndi Asuri?

Ndondomeko ya chionongeko cha Asuri (Assyria)