Kupitiliza kuona masomphenya a Danieli

M’thengawa Kumwamba

Ulosi wa Danieli kuonetsa Kristu muulemerero wake

Ulosi wamasabata makumi asanu ndi awiri

Pemphero la Danieli lokhudza Israyeli

Kumasulira kwa masomphenya a nkhosa yamphongo ndi tonde

Masomphenya a nkhosa ndi tonde

Kumasulira kwa chirombo cha chinayi

Tanthauzo la zirombo zinayi

Nyanga yaying’ono ndi mwana wamunthu

Masomphenya a Danieli a zirombo zinayi