1 Samueli 29-30

Opo igba ni awa omo olorun ko mo pe Olorun nse alabo lori wa ki ama ba segbe si owo ota ti on se bi ore fun wa.

1 Samueli 27-28

Ko to ki enikeni se idajo eni ami ororo Olorun, olorun ni oludajo gbogbo wa.

1 Samueli 25:26-26:25

Olorun a ma gbagbe ese wa, ti o ba ti darijiwa

1 Samueli 24:1-25:25

Jonatani je ore oni moran rere si Dafidi

1 Samueli 22-23

Bio tile jewipe Dafidi ni awon jagunjagun ko fi ti awon alufa kefre.

1 Samueli 20:3-21:15

Jonatani je ore tooto, ore otito ni oye ki a je fun ara wa.

1 Samueli 18:1-20:3

Dafidi yan okuta marun lati koju Golayati ati awon omo re merin.

1 Samueli 16-17

Olorun n wow a lati inu wa, arinu rode nii se.

1 Samueli 15

Osan lati se Igboran si Olorun ju ki a wa ona lati jare arawa.

1 Samueli 13-14

Saulu ni awon iwa buburu to po lowo; Aini amoju kuro, aini ifarabale.

1 Samueli 11-12

Saulu ni ibere tio dara.