2 Korintierbrevet 6:11-18

2 Korintierbrevet 6:1-10

2 Korintierbrevet 5:12-21

2 Korintierbrevet 5:1-11

2 Korintierbrevet 4:1-18

2 Korintierbrevet 3:1-18

2 Korintierbrevet 2:1-17

2 Korintierbrevet 1:12-24

2 Korintierbrevet 1:1-11

Nehemja 11:1-13:31

Nehemja 9:1-10:39