ਹਿਜਕੀਏਲ 7:1-8:4

ਹਿਜਕੀਏਲ 5:1-6:14

ਹਿਜਕੀਏਲ 3:10-4:17

ਹਿਜਕੀਏਲ 2,3:1-9

ਹਿਜਕੀਏਲ 1:1-28

ਹਿਜਕੀਏਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:6-22

ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4:1-5

ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:8-17

ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2:20-3:7

ਦੂਜਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2:5-19