Yesu ka mɔgɔya ni a ka Alaya ni dannabaaw ka baara

Balima kanuya ko

An ka to Matigi Yesu la

Matigi ka kololi ko 02

Matigi ka kololi ko 01

Dannaya sira taama tɔɔrɔla

jigi

Minnu tɔɔrɔla u ka dannaya kosɔn

Jatɔmuso Rahab ka dannaya ko ani jedeɔn samson Dawuda samuɛl

Musa ni Yakuba ni Yusufu ka dannaya ko

Ibrahima ni saran ka dannaya ko