આશાવિહોણા લોકો માટે આશા

એક અહેલાર અનુસાય યોજ ૫૦૦૦ જેટરા નલા એચઆઈલીથી અસયગ્રસ્ત રોકો ઉભેયાતા જામ છે.- ઈશ્વયે ખયા અથથભાાં તો આ઩ણ સલથને ભાટે સ્લગથભાાં જલાનો ભાગથ તૈમાય કમો છે. આ ‘ તાયણસાધક/ એઇડ્સની ઩ત્રિકા તભાયે લાાંચલી જ જોઈએ’તે સભજાલે છે કે કેલી યીતે આ઩ણા પ્રભુ ઇસુ ખ્રિસ્તનુાં મૂલ્મલાન યક્ત આ઩ણને ળેતાનના ફાંધનભાાંથી છોડાલી ળકે છે.…વધુ વાંચો