I-Covid -19 Ingxenye 1

iNkulumo-ncazelo ka Andy Napier exoxa no Dr David Stevens osewathatha umhlala phansi kade eyisikhulu esiphakeme CEO eNhlanganweni yezobuDokotela bama Krestu emhlabeni jikelele. uDkt Stevens osemnkantshubomvu ngokusebenza kwakhe kulomkhakha eminyaka eminingi yengxenye yesiKhwama soMsamria lapho wayekade esebenzela emazweni anjenge Somalia,Sudan,Ke…Funda kakhulu

I-Covid -19 Ingxenye 2

Ingqinamba yomgudu wokuphefumula; kuqala ngokukhwehlela kulandele ukuvevezela nokugodola lishisa ilanga. Omunye angacinana kube nokuncwininiza nxa umuntu ephefumula. Lezimpawu,zingaxhakelana bese uba nesifo sokuvimbana esilawulwa ngamakhaza emaphashini (Pneumonia). Osengenwe waxhakathiswa nangukubhozonyelwa yileligciwane, uxakwa zinkinga eziwuchungechunge zokuphefumula. Okungukuthi uswela . . .