Inkinga yamehlo - izwi likaNkulunkulu linika ukukhanya

izwi likaNkulunkulu lingukukhanya ezimpilweni zethu.

ukuphumelwa isisu nobunyumba - Unkulunkulu uyaqonda futhi unika ithemba

Unkulunkulu angakwenza ukuthi uthele noma unabantwana noma ungenabo.

Isandulela ngculazi-Ingculazi - uMariya wayecabanga ngoJesu

Icebo lika Nkulunkulu ngo Jesu lafezeka ngempilo yakhe nangokufa.

Udlame lwasemakhaya/Ukudinwa - ukulawula ulaka

Sidinga izwi lika Nkulunkulu nosizo luka Nkulunkulu ukulawula ulaka ezimpilweni zethu

Udlame lwasemakhaya - ithemba phezu kodlame

Unkulunkulun uletha ithemba ezimweni ezinzima.

Umdlavuza webele - Unkulunkulu uyakukhathalela njengomalusi

Ujesu ungumalusi omuhle osikhathalelayo.

Ukukhubazeka kokufunda 3 - Ukukholwa okulula komntwana

Ukuya ezulwini sidinga ukukholwa okulula komntwana.

Ukukhubazeka kokufunda 2 - Sidalwe uNkulunkulu

Unkulunkulu wazi konke ngempilo yakho…Uyakuthanda futhi uyakukhathalela.

ukukhubazeka kokufunda1 - Ingxabano: Ukubuka kukaNkulunkulu

Ngosizo luka Nkulunkulu singakwazi ukuxolela abasilimazayo.

Ukunakekelwa kwabagulayo nabakhulile - Ujesu uyabakhathalela abagulayo

Ujesu ufuna uze kuye ngenxa yothando, uzwelo nokunakekela kwakhe.

Ukuhlanzeka - Unkulunkulu uyakukhathalela

Unkulunkulu uyakukhathalela wena ufuna okuhle ngempilo yakho.