A tε yεlεma

kunnatinyèli

A bε fɔ fεn min ma ko tɔɲɔli, o de ye ni mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ i ma, wala ka ko dɔ kε i la, min digira i la, hali n’a kεra ko i ye o minε i yεrε la walisa mɔgɔ kana o dɔn i kεcogo la. Tuma dɔ, o tigiw t’a dɔn yεrε ko u ye ko kε, u t’a dabɔ a kama. O t’a ɲini cogo si la walisa ka i jogin wala ka i hakε ta. Nka o bεε n’a ta, u ye kuma min fɔ wala o ye wale min kε, o bε digi i la. O ye jurumu ye. O ye tɔɲɔli ko ye hali n’a sɔrɔ o tigi m’a dabɔ a kama. Wa o bε se ka kε jurumu ye. Ni i y’a dabɔ a kama ka i mɔgɔɲɔgɔn tɔɲɔ, k’a kunnatiɲε, i ye jurumu kε. Ayiwa ni i diminna mɔgɔ dɔ kɔrɔ fana k’a sɔrɔ a tigi ma a dabɔ a kama ka i hakε ta, o ye jurumu ye. Ni i diminna, i tε tiɲε kan. I ka kan ka miirili ɲuman ta ka ɲεsin i yεrε ma, i kana dimin o tigi kɔrɔ.

K’a fɔ ko i dara Yesu la mɔgɔw ɲε na

Yiriwali wala nafolo ko

Nkalon tigεlaw la, dɔw bε yen, olu bε wele ko ‘evangile de la prospérité”. O mɔgɔw ka kalan sirilen bε ko dannabaa ka kan ka kε waritigi ye. Olu ka kibaru duman sinsinlen don sɔrɔ ko de kan. Ka tiɲε fɔ, ni ne bε ‘jabaranin’ wala televisiyɔn lajεra, wala ni ne bε arajo lamεnna, ni ne ye o mɔgɔw ye u b’a la k’a fɔ ko « Ala b’a fε i ka kε nafolotigi’ ye I ka kan min faamu nin yɔrɔ la, o de ye nin ye ko Ala b’a fε ko i ka kε nafotigi ye ka kεɲε ni a ka layidu kuma ye.

Ka an saniya

Jurumu

Anw mago bε kumakan min na bi, ka o kε an ka waajulu kun ye, o bε wele ko Jurumu. Gεlεya belebele min bε sɔrɔ Hadamaden kelen kelen bεε ka ɲεnamaya la, o ye jurumu ko ye. Ayiwa, sisan, ne dalen b’a la ko aw bεε b’a dɔn kosεbε fεn min ye Ala kanbilali ye. Wa tuma min ni i y’a daminε ka miiri Ala ka tɔn ko la, wala Ala ka sariya ko la; Ala ye fεn minnu fɔ ko an ka olu kε, ni i y’a daminε ka miiri olu la, yala i bε mun kε ? Tiɲε la, Hadamaden kelen kelen min bε dugukolo kan, an bεε kεra jurumutɔ ye. Anw ye jurumutɔw de ye, minnu bangera Hadamadenw cεma. Mɔgɔ si tε yen min dafalen don, min bε se ka denw sɔrɔ minnu dafalan don. K’a fɔ ko Hadamadenw bεε ye jurumutɔw ye, mɔgɔ si tε se ka o kuma sɔsɔ. O tiɲε bε kεnε kan. I ye jurumutɔ ye.

Sebaayabεεtigi

Makɔnɔli

Tuma dɔ, fεn kelen bε yen min ka gεlεn dannabaa ma, o ye Matigi makɔnɔli ye. Verise kunkurun dɔ bε Dawuda ka Zaburu la, ne b’a fε i ka o lajε nin waati la. O ye Zaburu sura mugan ni naani ye, a verise duurunan. A sεbεnna yen ko: « Ne bε i makɔnɔ don o don. » Ayiwa, i m’a dɔn ko nin ye kuma ba ye sa! “Ne bε i makɔnɔ don o don.”A ye layidu min ta a ka siya ye, a ma o layidu tiɲε don kelen. O la, i ka ɲagali, ka nisɔndiya k’a masɔrɔ Ala bε i fε. Wa a bεna i kunmabɔ. I dan ye dɔrɔn ka makɔnɔli kε. Hali ni a ka gεlε, o bεε la i ka muɲu. Hali ni kumada tε i fε tun, sεgεn bolo, o bεε la, i ka makɔnɔli kε. I ka a bolo minε. I ka a bolo minε kosεbε, a kana tila i la ani i k’a ɲini a fε ko a ka i dεmε. I k’a ɲini a fε ko a ka i barika bonya. Ka i dusu saalo ani ka a ka kanuya di i ma, ani jigiya. I ka Matigi makɔnɔ, wa o mana kε, don dɔ i n’a fɔ ko: « Ne bε i makɔnɔ don o don. » i ko a sεbεnna o cogo min na Zaburuw 25: 5 la.

Sεgεnbaatɔ

Dumuni

Ani sani Matigi Yesu ka sa a ye o dumuni kɛ ni a ta kalandenw ye. O dumuni ni dumuni tɔw ma kɛ kelen ye sabu a ye fɛn kura don a la, o de kosɔn Yahutuw y’a wele ko Matigi ka dumuni. Sisan i hakili to a la ko sagaden joli tun seriserila bonda minw na ni mɛlɛkɛ tɛmɛnna o sow kunna : o ye Yahutuw ta paki ye. Wa, san o san Yahutuw tun bɛ o dumuni kɛ, Yesu ye o domuni kɛ ni a ka kalandenw ye sani a ka sa, ni kɔfɛ a nana ni fɛn kura ye, min ni fɔlɔ tɛ kelen ye.

Sεgεnbaatɔ 2