Bi ka kuma ka jεmunkan sinsinna Ala ka kuma kan an bε o min bila baara la an ka bi ɲεnamaya la. Don o don an bε kuma kelen ɲεnatɔmɔ waajuli bε kε min kan. waajuli bε kε kuma min kan, o kuma bε bɔ Biblu la o min ye Ala ka kuma ye. Mɔgɔ min bε o jεmunkan lamεn o tigi bε kalan sɔrɔ injil kan, an ye kalansen dɔ bila sen kan min b'a dεmε fana ka kalan sɔrɔ, waajuli ɲεsinna kuma min ma, o kuma bε sɔrɔ Biblu yɔrɔ minnu na, an bε o yɔrɔw kalan. « Bi ka kuma » ka jεmunkan lamεnbaa bε Yesu Krisita ka kisili Kibaro Duman mεn , a bε se ka Ala ka kuma fana mεn n'a y'a tulo sigi ka nin jεmunkan ka kumaw lamεn ka ɲε

Siti intɛrinɛti

www.thewordtoday.org

Haut parlεri

Doug Schroeder Paul Schroeder

Minnu bɛ baara kelen kɛ n'an ye

Bi ka kuma