کلام امروز بر کلام خدا متمرکز هست و همینطور در زندگی امروز ما کاربرد دارد. هر برنامه بر یک عبارت از کلام خدا در کتاب مقدس تکیه میکند. شنوندگان نه تنها از کتاب مقدس تعلیم میگیرند، بلکه از محتوای کلام به روش مطالعۀ موضوعی در متنهائی که عبارت مورد نظر بکار رفته آموزش میبینند. در طی هفته ها کسانی که به کلام امروز گوش میکنند نه تنها خبر خوش نجات در عیسی رو میشنوند، همینطور با تمرکز بر کلمات کلیدی هر برنامه کلام خدا را نیز می آموزند.

واعظین

داگلاس شرودر پائول شرودر

سازمان مادر

کلام امروز