Dumuni

Ani sani Matigi Yesu ka sa a ye o dumuni kɛ ni a ta kalandenw ye. O dumuni ni dumuni tɔw ma kɛ kelen ye sabu a ye fɛn kura don a la, o de kosɔn Yahutuw y’a wele ko Matigi ka dumuni. Sisan i hakili to a la ko sagaden joli tun seriserila bonda minw na ni mɛlɛkɛ tɛmɛnna o sow kunna : o ye Yahutuw ta paki ye. Wa, san o san Yahutuw tun bɛ o dumuni kɛ, …Ka caman kalan a la

Makɔnɔli

Tuma dɔ, fεn kelen bε yen min ka gεlεn dannabaa ma, o ye Matigi makɔnɔli ye. Verise kunkurun dɔ bε Dawuda ka Zaburu la, ne b’a fε i ka o lajε nin waati la. O ye Zaburu sura mugan ni naani ye, a verise duurunan. A sεbεnna yen ko: « Ne bε i makɔnɔ don o don. » Ayiwa, i m’a dɔn ko nin ye kuma ba ye sa! “Ne bε i makɔnɔ don o don.”A ye layidu min ta a ka siya ye, a ma o layidu tiɲε don kelen. O la, i ka ɲagali, ka nisɔndiya k’a masɔrɔ Ala bε i fε. Wa a bεna i kunmabɔ. I dan ye dɔrɔn ka makɔnɔli kε. Hali ni a ka gεlε, o bεε la i ka muɲu. Hali ni kumada tε i fε tun, sεgεn bolo, o bεε la, i ka makɔnɔli kε. I ka a bolo minε. I ka a bolo minε kosεbε, a kana tila i la ani i k’a ɲini a fε ko a ka i dεmε. I k’a ɲini a fε ko a ka i barika bonya. Ka i dusu saalo ani ka a ka kanuya di i ma, ani jigiya. I ka Matigi makɔnɔ, wa o mana kε, don dɔ i n’a fɔ ko: « Ne bε i makɔnɔ don o don. » i ko a sεbεnna o cogo min na Zaburuw 25: 5 la.

Sεgεnbaatɔ

Kanuya

Ayiwa Yesu y’a fɔ Piyɛri ye ko – kuma wɛrɛ filɛ ni ye tun « ne ka sagaw kɔlɔsi » walama « janto ne ka sagaw la ». Fɔ cogo wɛrɛ la janto ne ka sagaw la ka o mara. Da a la ko kungowara dɔw tɛ i laminiw la. (ka bagan dɔ ta fanga tɛ min na k’a kɛ taamashyɛn ye) da a la ko i bɛ se ka o mara kungowaraw ma. O de kosɔn sagagɛnnaaw tun bɛ tasumaba mana sufɛ walisa ka u ka sagaw mara kungowaraw ma. Ni o kungowaraw tun ye tasuma manalen ye o tun bɛ boli.

Sεgεnbaatɔ 2

Na

Ne nisɔndiyalen don bi tun ka i lasɔrɔ nin waati in kɔnɔ, ka Ala ka kuma kalan ni i ye, ka faamuli kε o kuma la. Ayiwa, an ka kalan bεna taali kε kumakan min na bi, o ye ko: NA. Na i ko nali. i ka Matigi Yesu Krisita lajε. I ka i ɲεw jɔ ale de la. I k’a dɔn ko Ala sεbε don, Ala min ni a ye a ni di Kaliwεrε gengenjiri la ; Ala min ni a kununa ka bɔ suw cεma, n’a yεlεnna sankolo la ; Ala min ni a bε kɔsegi ka na.

Ka yεlεmani don

Betilehem

Ne nisɔn ka di k’a dɔn ko i bε ni an ye bi tun, walisa an ka se ka jεn ka Matigi ka kuma faamu, o kuma min ni dan si tε sɔrɔ a nafa la. Wa o kuma bε sɔrɔ Kitabu Senuma kɔnɔ. Bi an ka kɔlɔsi ni an ka miirili bεna ɲεsin kumakan min ma, o bε wele ko: BETILEHEM. Nin Nowεli in waati la, ne bε miiri ko i na Yesu Krisita tanu k’a dɔn ko i kisibaa ni i Matigi don. I ka da a la. A nana walisa ka ɲεnamaya banbali di i ma. I ka o kibaru duman tila ni mɔgɔ tɔw ye. O ye i Matigi Yesu Krisita bangeli ko ye, wa an bε a bangeli san kunbεn ɲεnajε kε k’a masɔrɔ ale de ye diɲε bεε ka Matigi ni a kisibaa ye.

Nεεma

Miiriliw

Ala ka baara jumεn mεnna i ko bi ka kuma ka baarada ani nin baara daminε tuma na, bi ka kuma ka baarakεlaw tun bε baara kε ni jijali min ye hali bi u bε baara kε ni o jijali kelen ye ?

Kurun