Ka filεli kε

I ɲuman nana bi ka kuma ka jεmunkan wεrε lamεnni la. Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye nin ye: « ka yeli kε. » Dɔgɔkun tεmεlen ka kalan na, ne tun y'a fɔ ko bi ka kuma ka baarada daminε na a san 35 ye ɲi nε ye ani ko ne bε Ala fo ka barika a . . .

Furu

Ka teliya

Ala dubara kosεbε bi ka kuma ka baarada ye ani a bε duba an ye tuma bεε. An ye wari dɔ bila kεrεfε ka to ka baara kε n'a ye a bε wele ko « fo ni Yesu nana don min na. » Ani an ka laɲini ye ka Yesu Krisita ka Kibaro Duman fɔ radio la fo don min na ni Yesu Krisita nana. TWR ka baara ye mun ye ?

Vase

Matigi ka tabali

Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye « Matigi ka tabali ye. » Mun de ye Matigi ka tabali ye ? N’a sɔrɔla ko i fana bε i yεrε ɲininka la o la ko mun de ye Matigi ka tabali ye ?

Tentation

Keleya

Ne teri, ne balema kε ni ne balema muso ne b’i fo an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la. A diyara ne ye i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna . . .

Sira cètigè kogo

Sira cεtigε kogow bε yen k’a masɔrɔ an bε nin diɲε min kɔnɔ, faratikow ka ca, kasaraw ka ca ani ɲɔgɔn juguyaw ka ca. Wa Hadamadenw bε ɲɔgɔn jogin, u bε ɲɔgɔn tɔɲɔ don o don. O de kosɔn cεtigε kogow sigira, ni olu kεra sariyaw de ye minnu bε dan sigi i ka kεwalew la. Tuma caman i bε jɔɔrɔ ni i yεrε ye, cogo min b’a to i bε se ka lakanda, ka kisi ka bɔ binkanikεlaw tɔɔrɔ ma, ka tanga ka bɔ gεlεya wala bana ma nka i tε janto i yεrε la ni ta fan fε, fo farikolo dama. Tiɲε la, o ye hakilitanya de ye, Hadamaden bε o min kε k’a masɔrɔ a ye jurumutɔ, k’a masɔrɔ Hadamaden binna. I bε i barika bεε don i yεrε farikolo tangali kosɔn, ka i fari lakisi ka bɔ tɔɔrɔko bεε ma, nka i tε o ɲɔgɔn kε ka i ni lakanda, ka i ni lasabati.

Dannaba

kiri

waajuli kèra kun min kan o ye kiri ani diminya ko ye Mɔgɔ dɔw bε yen minnu ka baara bεε bεnna koniyali ani ta juru sara ma. Ka mɔnε bɔ, o ma kε Ala sago ye. A ka di Ala ye fana ka jurumuw yafa. Hali n’a sɔrɔ i ye kojugu ba dɔw de kε i ka ɲεnamaya la, yεlεmani tuma sera. I ka kan ka nimisa i ka jurumuw la. N’a fɔra ka nimisa i ka jurumuw la, o kɔrɔ ye ko i ka kan ka i ka baara juguw dabila, ka sira kura bɔ, ka i jogo yεlεma. Ala b’a fε ka yafa i ka jurumuw ma, hali minnu ka bon ka tεmεn. O de ye an ka kalan in kun ye. A ma kε jagoya ye ko i ka taa jahanama la. A ma fɔ ko waajibi don fo Ala ka jalaki ka ben i kan. Dɔnbaliya kosɔn, i bε se ka jurumu kε k’a ɲεsin i ka ga ma, ani k’a ɲεsin sigiɲɔgɔnw ani dannabaaw ma.

Dɔnniya