Tentation

Vase

Matigi ka tabali

Bi ka kuma bεna ɲεsin fεn min ma o ye « Matigi ka tabali ye. » Mun de ye Matigi ka tabali ye ? N’a sɔrɔla ko i fana bε i yεrε ɲininka la o la ko mun de ye Matigi ka tabali ye ?

Sira cètigè kogo

Sira cεtigε kogow bε yen k’a masɔrɔ an bε nin diɲε min kɔnɔ, faratikow ka ca, kasaraw ka ca ani ɲɔgɔn juguyaw ka ca. Wa Hadamadenw bε ɲɔgɔn jogin, u bε ɲɔgɔn tɔɲɔ don o don. O de kosɔn cεtigε kogow sigira, ni olu kεra sariyaw de ye minnu bε dan sigi i ka kεwalew la. Tuma caman i bε jɔɔrɔ ni i yεrε ye, cogo min b’a to i bε se ka lakanda, ka kisi ka bɔ binkanikεlaw tɔɔrɔ ma, ka tanga ka bɔ gεlεya wala bana ma nka i tε janto i yεrε la ni ta fan fε, fo farikolo dama. Tiɲε la, o ye hakilitanya de ye, Hadamaden bε o min kε k’a masɔrɔ a ye jurumutɔ, k’a masɔrɔ Hadamaden binna. I bε i barika bεε don i yεrε farikolo tangali kosɔn, ka i fari lakisi ka bɔ tɔɔrɔko bεε ma, nka i tε o ɲɔgɔn kε ka i ni lakanda, ka i ni lasabati.

Keleya

Ne teri, ne balema kε ni ne balema muso ne b’i fo an Matigi Yesu Krisita tɔgɔ la. A diyara ne ye i ka an lamεn bi tun walisa fεn ɲumanba min bε Ala ka kuma kɔnɔ wala Biblu senuma kɔnɔ n'o ɲɔgɔn tε an ka o kalan ɲɔgɔn fε. Bi ka kuma bεna . . .

kiri

waajuli kèra kun min kan o ye kiri ani diminya ko ye Mɔgɔ dɔw bε yen minnu ka baara bεε bεnna koniyali ani ta juru sara ma. Ka mɔnε bɔ, o ma kε Ala sago ye. A ka di Ala ye fana ka jurumuw yafa. Hali n’a sɔrɔ i ye kojugu ba dɔw de kε i ka ɲεnamaya la, yεlεmani tuma sera. I ka kan ka nimisa i ka jurumuw la. N’a fɔra ka nimisa i ka jurumuw la, o kɔrɔ ye ko i ka kan ka i ka baara juguw dabila, ka sira kura bɔ, ka i jogo yεlεma. Ala b’a fε ka yafa i ka jurumuw ma, hali minnu ka bon ka tεmεn. O de ye an ka kalan in kun ye. A ma kε jagoya ye ko i ka taa jahanama la. A ma fɔ ko waajibi don fo Ala ka jalaki ka ben i kan. Dɔnbaliya kosɔn, i bε se ka jurumu kε k’a ɲεsin i ka ga ma, ani k’a ɲεsin sigiɲɔgɔnw ani dannabaaw ma.

Dannaba

Maloya

An ka dannaya bε bɔ Matigi Yesu de yɔrɔ, Krisita ka Kibaru Duman de la, nka a tε bɔ i yεrε de la. Waati dɔw la i bεna tɔɔrɔ sɔrɔ. Ne b’a dɔn ko mɔgɔw bε yen minnu banna Yesu la ani u bε siranna k’a masɔrɔ u bε u yεrε ɲininka ni yafa bεna kε u ma. Ayiwa, Piεrε kɔni y’i dalacε Yesu la ani yafa kεra a ma. Nka i ka kan ka jija i ka dannaya la Krisita ta fan fε. O mana kε, Ni Senu bεna i barika bonya ani a bεna se di i ma.

Dɔnniya

kunnatinyèli

A bε fɔ fεn min ma ko tɔɲɔli, o de ye ni mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ i ma, wala ka ko dɔ kε i la, min digira i la, hali n’a kεra ko i ye o minε i yεrε la walisa mɔgɔ kana o dɔn i kεcogo la. Tuma dɔ, o tigiw t’a dɔn yεrε ko u ye ko kε, u t’a dabɔ a kama. O t’a ɲini cogo si la walisa ka i jogin wala ka i hakε ta. Nka o bεε n’a ta, u ye kuma min fɔ wala o ye wale min kε, o bε digi i la. O ye jurumu ye. O ye tɔɲɔli ko ye hali n’a sɔrɔ o tigi m’a dabɔ a kama. Wa o bε se ka kε jurumu ye. Ni i y’a dabɔ a kama ka i mɔgɔɲɔgɔn tɔɲɔ, k’a kunnatiɲε, i ye jurumu kε. Ayiwa ni i diminna mɔgɔ dɔ kɔrɔ fana k’a sɔrɔ a tigi ma a dabɔ a kama ka i hakε ta, o ye jurumu ye. Ni i diminna, i tε tiɲε kan. I ka kan ka miirili ɲuman ta ka ɲεsin i yεrε ma, i kana dimin o tigi kɔrɔ.

K’a fɔ ko i dara Yesu la mɔgɔw ɲε na