Kuanguka kwa shetani

makala haya ayanazungumzia kuanguka kwa shetani alipotaka kufanana na mungu na kuwa na uweza sawia na mungu.

malengo ya mitiume wa yesu

Je, yesu alikuwa na malengo gani kwa mitume wake? makala haya yanafanua haya kwa undani na pia kuangazia malengo ya mitume wa yesu.

USHINDI NI WETU

Tunapookolewa kwa kumwamini Yesu ni tarajio lake Yesu maana katika Injili ya Marko 16:15, Asema; “Enendeni ulimwengu mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe” kwa nini? Jibu lapatikana katika Injili ya Yohana 3:16 “kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ila kila amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele.”

USHINDI NI WETU

Tunapookolewa kwa kumwamini Yesu ni tarajio lake Yesu maana katika Injili ya Marko 16:15, Asema; “Enendeni ulimwengu mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe” kwa nini? Jibu lapatikana katika Injili ya Yohana 3:16 “kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ila kila amwaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele.”

LINDA MAISHA YAKO

Katika na wakati Paulo aliwaandikia wakorintho waraka huu kulikuwepo na watu waliowatolea kafara miungu yao, halafu nyama uliyobaki iliuzwa sokoni. Paulo hapa awaonyesha wakristo namna ya kujilinfda katika mambo hayo

HUDUMU MAHALI ULIPO

Ni vyema na ni vizuri kuwa katika hali ya kutosheka ni kile Bwana Mungu amekufanikisha kupata. Pamoja na hayo kuwa na akili za kutojali, kufikiria mambo sawa kila mahali na kila saa ni hatari. Ni lazima tuwe na bidi kutumika po pote pale. Hebu tulitazame fungu hili la Neno, kwa undani tupate kumakinika vilivyo. Wajibika katika shughuli zako.

MAELEKEZO YA NDOA

Maelekezo ya ndoa. Ndoa ni uhusiano wa kudumu, tena wa karibu. Bibilia husema, katika Mwanzo 2: 23-24 “ Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, basi ataitwa mwanamke. 24 Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja.” Bwana wetu Yesu kristo, aliueweka ukweli huo, mhuri

WOTE WAAJIBIKE (MUME NA MKE)

. Mungu aliiangamiza dunia wakati wa Nuhu kwa sababu wanadamu walishindwa kukabiliana na tamaa za kuonana kwa mume na mke. Ikawa wanayafanya mapenzi kiholela holela, ikawa afadhali Wanyama wa porini. Nasoma mwanzo 6:1-2. “Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa kike walizaliwa kwao. 2. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wo wote waliowachagua. Bwana wetu Yesu Kristo pia, katika Injili ya Mathayo 24:36-37, alitoa unabii akasema, “36 Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala Mwana, ila Baba peke yake. 37 Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu.” Nyakati hizi zetu, zimekuwa zaidi ya wakati wa Nuhu. Uzinzi na usherati umezidi. Talaka na ndoa kuvunjika ni hadithi za kila siku. Mipango ya kando ni tele, nao wengi wametuacha kwa sababu ya maradhi yasiyokuwa na tiba.

MAISHA YA NDOA

Paulo, ktikla fungu hili la Neno la Mungu, 1 Wakorintho 7:1-9, aeleza , namna tunavyoweza kuishi Maisha ya Ndoia

TABIA YA MKRISTO

tabia ya mkristo msikilizaji, bado twaishi katika ulimwengu wa dhambi, majaribu na masumbuko yatuzunguka. Twabanwa sana na tamaa za dunia, mwili na majaribu ya shetani. Hata hivyo, twahitaji kuishi juu ya hayo yote ndiposa Paulo, atuombea pamoja na wakristo wa Thessalonike 5:23 ‘ mungu wa Amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu, mhifadhiwe muwe kamili, bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo’

LINDA MAISHA YAKO

Katika na wakati PAULO aliwaandikia wakorintho waraka huu, kulikuweko na watu waliowatolea kafara miungu yao, halafu nyama iliyobaki iliulizwa sokoni. Paulo hapa awaonyesha wakristo namna ya kujilinda katika mambo hayo

Jisajili kwa barua pepe

Sign Up for our Newsletter

Pata taarifa, habari,mafundisho ya kibibilia, ujumbe wa kusisimua kutoka kwa sauti ya kikristo yenye nguvu zaidi duniani

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habtri inayohitajika haipo