ICM travay an patenarya ak legliz lokal, ki enterese nan kwasans legliz, pou avanse wayòm Bondye pa mwayen yon estrateji ki baze sou de gran pwen: 1. ankouraje kwayan yo pa mwayen distribisyon materyèl anseyman biblik pisan ki tradwi nan plizyè lang, fè disip pou legliz Jezikri a; e 2. Ofri sipò finansye ak sipò sou fason pou konstwi tanp legliz e, konsa, enplante legliz sè pou ministè k'ap chache gen yon enpak nan kominote yo pou Kris. De gran pwen sa yo, pandan y'ap travay ansanm pou pote Pawòl la atravè nasyon yo, devlope pou tounen yon estrateji janm ki fè prèv li nan kwasans legliz atravè monn nan. Se ministè "International Cooperating Ministries (ICM)" ki premye distribitè Mini Bible College (MBC), ki se yon kourikoulòm biblik sistematik. Prepare pa pastè Dick Woodward, MBC fòme ak plis pase 215 leson endividyèl sou foma odyo, sipòte ak ti livrè enprime. Nou jwenn nan leson sa yo yon vi jeneral sou Ansyen ak Nouvo Testaman e yon etid apwofondi sou Mesaj sou Mòn nan, sou maryaj ak sou fanmi. Pastè Dick Woodward te travay kòm pastè titilè legliz "Virginia Beach Community Chapel", nan vil Virginia Beach, nan eta Virginia e nan legliz "Williamsburg Community Chapel" nan vil Villiamsburg, nan eta Virginia Ozetazini. Se te an 1982, lè doktè te dyagnostike pastè Woodward ak yon maladi dejeneratif ra nan mwal epinyè, li te kòmanse travay sou MBC. Nan kòmansman ane 90 yo, lè l' pa t' ka travay aktivman kòm pastè legliz ankò, yo te nonmen l' pastè Emeritus legliz Williamsburg Community Chapel. Men maladi kradriplejik la pa t' anpeche Bondye kontinye travay atravè lavi pastè Woodward. Li te kontinye ekri (pa mwayen lojisyèl òdinatè ki fonksyone ak kòmand vokal), bay moun konsèy, ekri blòg, e sèvi anpi lòt moun pandan yon lòt ven lanne jiskaske Bondye te rele l' nan demè etènèl li le 8 mas, 2014. Yo te pibliye dènye liv li te ekri a, Marketplace Dischiples, an desanm 2013.

Sit Wèb

icm.org

Oganizasyon Santral

Ti Kolèj Biblik ICM