Ugutoranya kw' Imana

Twavuganye ivyerekeye gutoranya kw'Imana canke gutoranywa nayo. Twarabonye ko vyose vyatoranirijwe muri Kristo Yesu kugira ngo biheshe Imana icubahiro. Vyose vyashiriweho guhesha icubahiro Imana. Nico gituma uwudahesha Imana icubahiro mu vy'akora aba yarazimiye kandi akeneye guhindukirira Imana agashitsa igikorwa c'umuhamagaro wiwe muri Kristo Yesu.