چه کسی صاحب قلب توست؟ کدام خدا را می پرستید؟ خواهر ایشیک درباره تجربه شخصی خودش سخن میگوید که چه اتفاقی افتاد...

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است