ایا با زخمها و دردهای گذشته دست به گریبان هستید؟ آیا در ایمان خود دلسرد شده اید؟ این ویدیو را تماشا کنید و...

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است