تسلیم نشو! شاید شیطان بخواهد که شما را ناامید کند اما شما همچنان به پیش بروید! در ایمان خود در عیسی مسیح به...

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است