Habaarka Sharciga

Waxaa loo jeedaa in Ciise qaaday habaarkii dembiga si aynu ku badbaadno.