Intangamarara

Iki Gitabo canditswe na Matayo nyene, mu mwaka wa 60 Yesu Kristo amaze kuvuka. Uyu mwanditsi yerekanye ko Yesu Kristo ariwe Mwami akongera akaba Mesiya.