Umdlavuza webele - Unkulunkulu uyakukhathalela njengomalusi

Ujesu ungumalusi omuhle osikhathalelayo.