Uphuzo olunamandla - Ukududuzwa okuvela kuNkulunkulu

Unkulunkulu uzosisiza ukusiduduza enhlungwini nasisizini lwethu.