Ukucindezeleka - Ukuduzeka okuvela kuNkulunkulu

Unkulunkulu uyaduduza futhi uphakamisa abacindezekile.