Xem
Sự Tái Sanh

Tóm tắt

Mục đích của bài học này là để phản hồi về phép lạ xảy ra cho các tín đồ sau khi họ trở thành tín nhân Đấng Christ. Họ sẽ hiểu ý nghĩa của thuật ngữ tái sinh và những ảnh hưởng của nó đối với đời sống của một tín nhân Đấng Christ.

Đăng ký thư điện tử

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Cám ơn vì đã truy cập để cập nhật thông tin từ TWR360.

Yêu cầu bổ sung thông tin thiếu