Gbo
Sakaraya 8:4-19

Se eyin se lati fi bu ola fun mi ni abi lati fi yin mi