Gbo
Isaya 55

Olorun a ma so oro nipa awon ilu Arabia