Gbo
Isaya 53:5-54:17

Edomu kun fun ilu idakeje ati iji