Gbo
Oniwaasu 1:1-5

Asan ninu asan, oniwaasu wipe asan ni