Danbii fi dirqama name tokko raaw’achuunqabu yaadu/seera

Barumsa waa’ee jireenya :Dirqama ijoolloon raaw’achuu.. Xiyyeffanna:Waaqayyoo abboommii kurnanni kennuu isaa. Barumsa waa’ee: waa’ee waalitti dhufeenya sammuu. Xiyyeffanna: Ijoollootta seerota qaajelaa fi sirri ta’aan keessat akka isaan guddatanf eegu. Xiyyeffanna:: Waaqayyoo jaalala isaa saabba isaatti mul’isuuf kara Musee abboommii kurnanni kenneraa. Xumura: Waaqayyoo seerotaa kan nutti nutti jiran kan seerotaa nuuf kenneera.