நம்பிக்ைகயற்றவர்களுக்கு நம்பிக்ைக

உங்களுக்கு எய்ட்ஸ் இருக்கிறேதா இல்ைலேயா ‐ எச்.ஐ.வி ேநாய்த்ெதாற்றுேநாயால் தினமும் 5000 நபர்கள் புதியதாக பாதிக்கப்படுவதாக ெதrவிக்கப்படுகின்றன - நாம் அைனவரும் பரேலாகம் ெசல்ல கடவுள் ஒரு வழிையச் ெசய்துள்ளார். நம்முைடய ‘கர்த்தராகியஇேயசு கிறிஸ்து சிந்தின விைலேயறப்ெபற்ற இரத்தத்தால் சாத்தானின் அடிைமத் தனத்திலிருந்து நாம் எவ்வாறு விடுபட முடியும் என்பைத இரட்சிப்பு / எய்ட்ஸ் என்ற இந்த துண்டு பிரதிைய படிக்கும்ேபாது அதைன நன்றாக விளங்கிக் ெகாள்ள முடியும்.

மின்னஞ்சலில் உள்நுழை

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

TWR360 இலிருந்து புதுப்பிப்புகளைப் பெற கையெழுத்திட்டதற்கு நன்றி.

தேவையான விபரம் காணப்படவில்லை