I-Covid -19 Ingxenye 2

Ingqinamba yomgudu wokuphefumula; kuqala ngokukhwehlela kulandele ukuvevezela nokugodola lishisa ilanga. Omunye angacinana kube nokuncwininiza nxa umuntu ephefumula. Lezimpawu,zingaxhakelana bese uba nesifo sokuvimbana esilawulwa ngamakhaza emaphashini (Pneumonia). Osengenwe waxhakathiswa nangukubhozonyelwa yileligciwane, uxakwa zinkinga eziwuchungechunge zokuphefumula. Okungukuthi uswela . . .