I-Covid -19 Ingxenye 1

iNkulumo-ncazelo ka Andy Napier exoxa no Dr David Stevens osewathatha umhlala phansi kade eyisikhulu esiphakeme CEO eNhlanganweni yezobuDokotela bama Krestu emhlabeni jikelele. uDkt Stevens osemnkantshubomvu ngokusebenza kwakhe kulomkhakha eminyaka eminingi yengxenye yesiKhwama soMsamria lapho wayekade esebenzela emazweni anjenge Somalia,Sudan,Kenya lapho asungula khona iSibhedlela iTenwek nokuyilapho asungula khona isisho sokuthi “thina syelapha kodwa uJesu uyasisndisa Ngenkathi besebenzela eKenya . . .