మాట వినడం, ఆలకించడం, ఈ రెండూ ఒక్కటేనా? ఈ వీడియోలో బైబిల్ దృక్పథంలో “ఆలకించడం” అంటే శబ్దం మన చెవుల్లో ప్రవేశించడం మాత్రం కాదు. పద ధ్యాన సరళిలో ఈ వీడియో మొదటిది. “షెమా” అనే ప్రాచీన బైబిలు ప్రార్థనను ఆరు భాగాలుగా ధ్యానించ బోతున్నాం. Is hearing and listening the same thing? In this video, discover how sound entering your ear-drums isn't synonymous with "listening", at least from a biblical perspective. This video is the first installment of our Word Studies series, a six-part exploration of the ancient biblical prayer called “The Shema.” Original Content and Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BIbleProject #TeluguBibleVideos #ఆలకించడం

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

తెలుగులో TWR360 కంటెంట్‌పై ఇమెయిల్ అప్‌డేట్‌లను స్వీకరించండి.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు