ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜ-ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲੜੀ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। #BibleProject #ਬਾਈਬਲਦੀਆਂਵੀਡੀਓ #ਲੂਕਾ ਵੀਡਿਓ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਟੀਮ Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ BibleProject Portland, Oregon, USA