प्रेषितांचे कृत्ये अ. ८-१२ वर आधारीत व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की कशा प्रखारे देवाचा आत्मा यरूशलेममधील येशूच्या अनुयायांना, मशीही यहुदी लोकांच्या एका छोट्या समूहातून परिवर्तीत करूण बहु-वंशीय चळवळीत बदलतो जे वेगाने सर्व राष्ट्रांमध्ये पसरतात. Our video on Acts 8-12 explores how God’s Spirit transformed Jesus’ followers from a small collective of messianic Jews in Jerusalem, into a multi-ethnic movement that quickly spread throughout the nations. Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Marathi Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BIbleProject #MarathiBibleVideos #प्रेषितांचींकृत्यें​