યોહાનના પુસ્તકની સાહિત્યિક રચના અને તેના વિચારના પ્રવાહને બદલી નાખનાર યોહાન ૧-૧૨ ના અવલોકન વિશેનો અમારો વિડીયો જુઓ. યોહાનની સુવાર્તામાં, ઈસુ ઇઝરાયલના સર્જક ઈશ્વર તરીકે આ જગતને તેમનો પ્રેમ અને અનંતજીવનની ભેટ વહેંચવા માટે મનુષ્યરૂપે અવતાર લે છે. #BibleProject #બાઈબલ #યોહાન ૧-૧૨ વિડીયો ક્રેડિટ્સ: ગુજરાતી ભાષાંતર Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd. New Delhi, India ગુજરાતી સ્થાનિકીકરણ નિર્માણ જૂથ Diversified Media Pvt. Ltd. Hyderabad, India મૂળ અંગ્રેજી સામગ્રી અને ઉત્પાદન BibleProject Portland, Oregon, USA

ઇમેઇલ સાઇન અપ

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

ટીડબલ્યુઆર360માંથી અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાઇન અપ કરવા બદલ આભાર.

જરૂરી જાણકારી ગુમ થયેલ છે