నజరేయుడైన యేసు ఒక అద్భుతమైన కధకుడు. ఆయన చేసిన బోధలలో ఎక్కువ భాగం ఉపమానాల రూపంలో చెప్పబడ్డాయి. అయితే ఈ కథలు కేవలం “బోధించడం” కంటే మరింత అధికమైన ప్రయోజనం కలిగి ఉండేలా రూపొందించ బడ్డాయి. తన ఉపమానాలు దేవుని రాజ్యం రాక గురించిన సందేశాన్ని వెల్లడి చేయడానికీ, దానిని కప్పి ఉంచడానికి కూడా ఉద్దేశించబడ్డాయి అని యేసు చెప్పాడు. ఈ వీడియోలో మనం యేసు ఉపమానాల్లోని ప్రధానాంశాలు ఏమిటి, ఆయన ప్రాథమికంగా తన సందేశాన్ని అందించడానికి వాటిని ఎందుకు వాడాడో తెలుసుకుందాం. Original Content and Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BIbleProject #TeluguBibleVideos #బైబులువీడి

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు