కొత్త నిబంధనలో నజరేయుడైన యేసును గూర్చిన నాలుగు జీవిత చరిత్రలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ కలిపి “సువార్త” అని పిలిచారు. వీటిలో ప్రతి ఒక్కటీ సిలువ వేయబడి, తిరిగి లేచిన యేసు సకల రాజ్యాలకూ నిజమైన పరిపాలకుడు అన్న ఒక ప్రకటన రూపంలో దాని కథను చెప్పాయి. ఈ వీడియోలో ఈ వృత్తాంతాలు ఎందుకు రాయబడ్డాయి, వాటిని మరింత అంతర్ద్రుష్టి కోసం ఏవిధంగా చదవాలి అని నేర్చుకుంటాం. Original Content and Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BIbleProject #TeluguBibleVideos #సువార్త

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు