కేసేద్ అనే హెబ్రీ మాట హెబ్రీ బైబిల్లో దేవుణ్ణి గురించిన వర్ణనలో అతి తరచుగా వాడిన పదం. వాస్తవానికి ఈ పదాన్ని ఇతర ఏ భాషలోకీ సరిగా అనువదించడం అసాధ్యం. ఈ మాట ప్రేమ, నమ్మకత్వం, ఔదార్యం, వీటన్నిటినీ కలగలిపిన బహు లోతైన భావం కలిగి ఉంది. ఈ మనోహరమైన హెబ్రీ పదాన్ని ధ్యానించడంలో మాతో కలిసి రండి, అది దేవుని స్వభావం గురించిన మన అవగాహనను ఏవిధంగా పెంపొందిస్తుందో తెలుసుకోండి. Original Content and Copyright by BibleProject Portland, Oregon, USA Telugu Localization by Diversified Media Pvt Ltd. Hyderabad, India #BIbleProject #TeluguBibleVideos #నమ్మకమైనప్రేమ

ఇ-మెయిల్ లోనికి వెళ్లుట

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

టి. డబల్యు. ఆర్ 360 తాజా సమాచారం కొరకు సైన్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు

అవసరమైన సమాచారం కనిపించుట లేదు